Szkoła Języka Angielskiego AiT Tomasz Olszowy
... jesteś tu, gdzie najlepiej się uczyć
RODO
 Klauzula Informacyjna

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Pierwsza Prywatna Szkoła Języka Angielskiego „AiT” Tomasz Olszowy, ul. Reja 3, 23-400 Biłgoraj. NIP: 918-165-37-03, REGON: 950335200

Można się z nami kontaktować listownie, poprzez email na adres info@olszowy.edu.pl oraz telefonicznie: +48 602 274 508.

W kwestiach związanych z działalnością edukacyjną, dane osobowe są nam potrzebne, abyśmy mogli skontaktować się z Państwem w sprawach związanych z Dzieckiem, do kontrolowania jego obecności, do oceniania postępów w nauce oraz do kontaktowania się z Państwem w razie potrzeby.

 W przypadku tłumaczenia przysięgłego: podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (25.10.2014 z późn. zmianami) i związane jest z koniecznością prowadzenia repertorium czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Rzeczona ustawa nakłada na tłumacza obowiązek wpisania do repertorium oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów dot. obowiązku prowadzenia i archiwizowania repertorium tłumacza przysięgłego (art. 22. w.w. ustawy).

Chociaż podanie danych adresowych (w tym adresu e-mail oraz numeru telefonu) jest dobrowolne, jednakże jest konieczne ze względu na potrzebę kontaktu między stronami w trakcie realizacji zlecenia, identyfikacji zleceniodawcy przy odbiorze wykonanego tłumaczenia, aby uniknąć przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej oraz w celu dokonania zwrotu nieodebranych dokumentów. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu zlecenia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

 Uwaga: przetwarzanie danych osobowych, zarówno Zleceniodawcy, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach/tekstach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie rzeczonych danych skutkuje brakiem możliwości wykonania tłumaczenia i odmową przyjęcia zlecenia. Zlecenie tłumaczenia oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych określonych powyżej.
 

Dane osobowe zawarte w dokumentach oraz w ich tłumaczeniach mogą być przechowywane przez Administratora przez trzy lata (okres odpowiedzialności zawodowej) od dnia odbioru tłumaczenia na okoliczność ewentualnych reklamacji lub zapytań ze strony organów wymiaru sprawiedliwości. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora. Tłumacz może zachować kopie niektórych tłumaczonych tekstów (w języku oryginalnym i docelowym) na czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego i poszerzania wiedzy (tworzenie szablonów tłumaczeń). Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.


Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: info@olszowy.edu.pl  lub listownie na adres: ul. Reja 3, 23-400 Biłgoraj.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych lub od dnia 25.05.2018 r. przepisów RODO.
 

Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres świadczenia usług oraz archiwizowane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione przepisami prawa do uzyskania tych danych. Nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym podmiotom bez wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody.

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Strona głównaKursy językoweTłumaczeniaKontaktRODOZapisy na nowy rok szkolny